Dortmund (1)

STATION VIEW: Dortmund Hauptbahnhof

CITY LINES: S 1, S 2, S 5

NEAR LINES: RE 1, RE 3, RE 4, RE 6, RE 11, RE 57, RB 43, RB 50, RB 51, RB 52, RB 53, RB 59

FAR LINES: ICE 10, ICE 42, ICE 43, IC 30, IC 31, IC 55